GameINN – dotacje na produkcję gier

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR najbliższy nabór wniosków o  dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo – w programie GAMEINN planowany jest w następujących terminach:

  • Ogłoszenie konkursu 3 kwietnia.2017 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków  5 maja 2017 r.
  • Zakończenie naboru wniosków 6 lipca 2017 r.

W Programie sektorowym „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Budżet i poziom dofinansowania:

Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego GAMEINN wynosi 55 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Mikro i Mały 70% 80% 45% 60%
ŚŒredni 60% 75% 35% 50%
inny niż MŚP 50% 65% 25% 40%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii

Opis programu sektorowego GameINN

źródła : NCBiR

Zainteresowanych pozyskaniem do dotacji zapraszamy do kontaktu

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.