Dotacje na badania i rozwój

Polska ma do wydania do 2023 roku z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 ponad 82,5 mld euro. W Polsce dofinansowanie na badania i rozwój dystrybuowane będzie głównie z ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz z 16 regionalnych programów operacyjnych dostępnych dla beneficjentów w poszczególnych województwach. POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje.

Ponad 8 mld euro wynosi alokacja na ten program z funduszy europejskich, a środki przeznaczone są głównie na wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa, ale także na inwestycje w infrastrukturę B+R i wsparcie innowacji.

Głównym celem POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa pozwoli na osiągnięcie tego celu.

W ramach POIR działania skoncentrowane są przede wszystkim na wsparciu innowacyjności firm, wzmocnieniu powiązań między biznesem i nauką, zwiększeniu stopnia komercjalizacji wyników prac B+R i ich praktycznym wykorzystaniu w gospodarce.

Dofinansowanie w ramach POIR wpisuje się w cele tematyczne :

 • Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
 • Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekty dofinansowane ze środków celu tematycznego 1 powinny być spójne ze strategią inteligentnej specjalizacji. Strategia inteligentnej specjalizacji określana jest odrębnie na poziomie krajowym i regionalnym. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) określają strategię na poziomie krajowym. Natomiast regionalne inteligentne specjalizacje definiowane są na poziomie województw. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców lub w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz wprowadzenie wyników tych projektów na rynek jest najważniejszym założeniem POIR.

W POIR w ranach osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie posiada wystarczającego potencjału kadrowego czy też infrastrukturalnego do samodzielnej realizacji zaawansowanych prac B+R, może część projektu zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym).

Dodatkowo w I osi POIR przewidziane jest dofinansowania projektów B+R, realizowanych we współpracy z funduszami venture capital (np. BRIdge Alfa). Instrument stymulować ma tworzenie firm w oparciu o wyniki prac B+R, pochodzące głównie ze środowiska jednostek naukowych.

W ramach II osi programu ( II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) dofinansowane będą projekty na stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz działania polegające na wsparciu proinnowacyjnych usług dla firm, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, lub jednostki naukowe, w tym usługi związane z prowadzeniem prac B+R, transferem technologii, ochroną własności przemysłowej oraz współpracą w obszarze B+R+I.

1. Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa obejmuje:

 • Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
  • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – MŚP
  • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – duże przedsiębiorstwa
  • Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej
 • Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
 • Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

2. Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I obejmuje:

 • Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
 • Działanie 2.2: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
 • Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
 • Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

3. Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach obejmuje:

 • Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
 • Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

4. Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego obejmuje:

 • Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
 • Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze
 • Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
  • Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
  • Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
  • Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów
  • Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Polscy przedsiębiorcy mogą również korzystać europejskich środków na B+R w ramach programu Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest największym jak dotąd programem UE w zakresie badań naukowych i innowacji. W okresie 2014–2020 dostępnych będzie niemal 80 mld EUR. Badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy . Program ma na celu stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.