POIR Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa obejmuje:

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP, przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z ww. grup firm.
Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W ramach działania wyodrębniono podziałania :

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – MŚP

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – duże przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki.
W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym
zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe
i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania

W ramach działania zaplanowano m.in. dofinansowanie projektów B+R realizowanych w ramach programów sektorowych: INNOCHEM, INNOTEXTILE, INNOSBZ , INNOSTAL, GameINN , INNOTABOR , INNOMOTO, PBSE, IUSER

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

W ramach działania przewidziana jest współpraca instytucji publicznych oraz funduszy typu venture capital (krajowych i zagranicznych), które wspólnie angażują środki we wsparcie przedsiębiorstw typu spin-off, realizujących projekty B+R. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania środki publiczne są wykorzystywane do generowania nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.

W ramach działania realizowne będą podziałania :

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – RIdge VC