Poddziałanie 1.1.1 – duże przediębiorstwa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jest Instytucją Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie:

ogłoszenie konkursu 28 kwietnia 2016 r.

rozpoczęcie naboru wniosków 1 czerwca 2016 r.

zakończenie naboru wniosków 30 grudnia 2016 r.

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże (natomiast mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach odrębnego konkursu dla MSP )

ZGODNIE Z ZASADAMI POPRZEDNIEGO KONKURSU OBOWIĄZYWAŁY NASTĘPUJĄCE ZASADY

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:12 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może

przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.
Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*
Duży 50,00% 65,00% 25,00% 40,00%
* Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii
W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu: − zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub − zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu czasopism, która została zamieszczona w dokumentacji konkursowej na stronie internetowej IP) lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub − zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Ograniczone podwykonawstwo (podmiotowo i kosztowo: max. 50% kosztów kwalifikowanych)
Szybka ocena wniosku
Realizacja bez konsorcjów
Wymagana zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją (KIS)

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.