POIR Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

4. Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego 

IV oś POIR służy podniesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami. Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infrastruktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W IV osi programu zaprojektowane zostały także instrumenty służące konsolidacji potencjału naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R.

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe

Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe
i naukowo-przemysłowe.

W ramach działania przewidziano następujące poddziłania :

  • Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
  • Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
  • Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów
  • Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Celem instrumentu jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Realizowane projekty nie mogą powielać istniejących
zasobów oraz powinny uzupełniać wcześniej wytworzoną infrastrukturę badawczo-rozwojową. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu
dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury.
Przedsięwzięcia infrastrukturalne powinny być w jak największym stopniu finansowane z wykorzystaniem schematów pomocy publicznej. Dopuszczalne będzie również dzielenie projektów na część wykorzystywaną gospodarczo (zgodnie ze schematem pomocy
publicznej) i niegospodarczą (finansowanie ze środków publicznych). Preferowane będą projekty zapewniające jak największy udział współfinansowania projektu ze środków prywatnych, pochodzących z budżetów przedsiębiorców.

Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Celem realizacji działania jest wzrost liczby jednostek naukowych / zespołów badawczych realizujących ambitne projekty B+R na podstawie programu badawczego stworzonego przez międzynarodowe gremia oraz wzrost liczby zagranicznych naukowców
i doktorantów, uczestniczących w takich projektach. W ramach działania wspierana jest realizacja Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) w celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych we
współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w
Krajową Inteligentną Specjalizację oraz nowe specjalizacje m.in. w celu weryfikacji ich potencjału jako inteligentnych specjalizacji, co w przypadku pozytywnych rezultatów może prowadzić do aktualizacji KIS

Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Celem działania jest zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów naukowych  realizujących prace B+R, które posiadają przełomowy charakter oraz istotne znaczenie dla gospodarki lub rozwiązywania kluczowych problemów społecznych.
Wsparcie ma kompleksowy charakter i dotyczy projektów naukowych realizowanych przez naukowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach bądź prowadzących badania naukowe związane z potrzebami przedsiębiorstw i wyzwań stojących przed
społeczeństwem (np. zdrowie, bezpieczeństwo). Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz nowe specjalizacje m.in. w celu weryfikacji ich potencjału jako inteligentnych specjalizacji, co w przypadku pozytywnych rezultatów może prowadzić do aktualizacji KIS W ramach działania realizowane jest także wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji naukowców i pracowników przedsiębiorstw w obszarze zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także wsparcie naukowców (poprzez uczelniane CTT i spółki celowe)
w zakresie komercjalizacji wyników ich badań naukowych.