Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Celem interwencji jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Poddziałanie służy wsparciu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jedną jednostkę naukową. Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku
do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Instytucją Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naboru wniosków przewidziano:

ogłoszenie konkursu
III kwartał 2016 r.
rozpoczęcie naboru wniosków
IV kwartał 2016 r.
zakończenie naboru wniosków
IV kwartał 2016 r

DLA POPRZEDNIEGO KONKURSU W TERMINIE od 21 października do 19 listopada 2015 r. OBOWIĄZYWAŁY NASTĘPCE ZASADY :

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie przeznaczono na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie udzielano dofinansowania).

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekty realizowano wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład mogą wchodzić:

1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy

oraz

2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów.

Poziom i wysokość wsparcia:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN. Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.

W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej:

w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW), lub
pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku, projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami albo w przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNISW intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy:
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz

– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych

oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu

źródła : NCBR – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”