Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia
innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych
w przedsiębiorstwach.

 

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Wnioski składać będzie można od 1 marca do 29 kwietnia 2016 roku. 

(Kolejny nabór : ogłoszenie konkursu 29 lipca 2016 r.; rozpoczęcie naboru wniosków : 1 września 2016 r.; zakończenie naboru wniosków : 31 października 2016 r.)

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na : wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej, koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu oraz koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR stanowi:
1) w zakresie infrastruktury – regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 651/2014 oraz zgodnie z § 3 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020;
Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca

2) w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe udzielane zgodnie z art. 25 Rozporządzenia 651/2014;
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

3) pomoc de minimis – udzielaną zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013;
Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W ramach działania 2.1 wsparciem nie zostaną objęte duże projekty w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego PO IR oraz duże projekty inwestycyjne w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.

Czynnikami decydującymi o wsparciu są m.in.:

  1. opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować
    na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury;
  2. zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub potencjał infrastrukturalny;
  3. poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.